Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- open
Leonieke van Susante

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Leonieke van Susante
E-mail: Leonieke.vanSusante@han.nl
Tel: 06 5521 8835

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Als (aspirant) leidinggevende in de sectoren Zorg of Welzijn sta je voor de uitdaging om, met oog voor de balans tussen People, Planet en Profit (PPP), zorg te leveren die mensgericht, maatschappelijk ingebed en economisch volhoudbaar is. Vereist zijn o.a. een onderzoekende houding, ondernemerschap en lef om de dialoog aan te gaan. De (deeltijd) minor “Leiderschap in Duurzame Zorg” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leert je om een toekomstproof antwoord te geven op de transitie in de sector en een bijdrage te leveren aan de vereiste transformatie van jouw organisatie naar een duurzame zorgstelling. Je gaat aan de slag met een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid binnen je eigen organisatie. Ga jij de uitdaging aan?

Je moet stevig in je schoenen staan om in de weerbarstige praktijk van de eigen zorginstelling een initiatief op het gebied van duurzaamheid te (durven) nemen. Dit is wat je noemt een zoektocht met lef! Persoonlijk leiderschap is dan ook een van de peilers van deze minor. Hoe hanteer ik dit als leidinggevende? Hoe stuur ik mijn professionals hierin aan? Hoe leg ik verantwoording af aan mijn stakeholders? In deze minor oriënteer jij je op nut en noodzaak van ondernemende en innovatieve duurzame initiatieven vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit. Vervolgens formuleer jij een voor je eigen organisatie(-eenheid) een ‘state of the art’ onderwerp op het gebied van duurzame zorg. Over dit onderwerp voer je voor medestudenten een masterclass uit, waarin je ethische en internationale invalshoeken betrekt. Op basis hiervan ga je een duurzame interventie in de eigen praktijk ontwikkelen en uitvoeren. Je reflecteert op het proces en resultaat van deze masterclass en interventie in de praktijk, in relatie tot je persoonlijke Vestia-D leerdoelen. Tijdens de afsluitende Dragons’ Den presenteer je tenslotte jouw innovatieve interventie met lef en op prikkelende wijze aan het werkveld.

Inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen: duurzaamheid, balans tussen People, Profit en Planet (PPP), Social Accounting en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), innoveren in de zorg, zorg 2.0 en 3.0, duurzame patiëntenzorg, positieve gezondheid, duurzaam personeelsbeleid (zelfsturing, duurzame inzetbaarheid), lean organiseren en leiderschap, ondernemerschap, nieuwe bussiness modellen, circulaire economie, systeembenadering en veranderinterventies.
Vaardigheden die geoefend worden: persoonlijk leiderschap (Vestia D competenties), hanteren van ethische dilemma’s, argumenteren, dialoog aangaan, beïnvloeden, organiseren, presenteren, duurzaam samenwerken in netwerken, praktijkleren, transfer maken naar de beroepspraktijk.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor, waarmee jij je verder specialiseert binnen je eigen beroep(profiel).
De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een module in een semester aangeboden.

Leeruitkomsten
Deze minor is opgebouwd uit de onderstaande leeruitkomsten. Beoordeel zelf of deze leeruitkomsten aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leeruitkomst(en)

1: Masterclass duurzame zorg verzorgen:

De student formuleert voor zijn eigen organisatie(-eenheid) een ‘state of the art’ onderwerp op het gebied van duurzame zorg. Over dit onderwerp voert de student voor zijn medestudenten een masterclass uit. Tijdens deze masterclass demonstreert de student zijn deskundigheid door het onderwerp te onderbouwen met theorie en praktijkervaringen, het onderwerp te benaderen vanuit internationaal en ethisch perspectief en door het actief betrekken van de medestudenten / collega’s bij het onderwerp.

2. Commitment stakeholders in de praktijk beïnvloeden (interventie):

De student bereidt een interventie voor om het geselecteerde onderwerp te implementeren in zijn eigen organisatie(-eenheid) en voert deze uit. Hiertoe creëert de student urgentiebesef, identificeert hij alle relevante stakeholders en weet hen te committeren aan de benodigde interventie met als doel een duurzame verandering te initiëren. De student toont de noodzaak van de interventie aan door deze te onderbouwen met passende, nieuwe analysetools, zoals een business case en/of maatschappelijke kosten- en batenanalyse.  

3: Reflecteren op persoonlijk leiderschap:

Student laat zien dat hij tijdens de uitvoeren de masterclass en de interventie in de praktijk naar aanleiding van zijn persoonlijke leerdoelen en met behulp van reflectie in actie, zichzelf en zijn handelen gedurende het proces bijstuurt. Hierbij gebruikt de student feedback die hij/zij vraagt aan en krijgt van het publiek, docenten, studenten en collega’s.

4: Innovatieve interventie verkopen:

De student presenteert de onder LUK 2 benoemde innovatieve interventie met lef en op prikkelende wijze aan het werkveld tijdens een Dragons’ Den. In deze presentatie overtuigt de student hen van de noodzaak, het vernieuwende en creatieve karakter van de interventie en de bijdrage hiervan aan de duurzaamheid van de organisatie(-eenheid) en de maatschappij.

Competenties
Je ontwikkelt tijdens deze minor de volgende competenties, die hieronder onder toetsing verder zijn uitgewerkt.

 • Visie op duurzaam leiderschap.
 • Doelmatig handelen.
 • Analytisch vermogen.
 • Sociaal communicatief vermogen.
 • Ontwikkelvermogen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bestemd voor:

 • Vierdejaars studenten van bacheloropleidingen binnen de domeinen Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij of Educatie van de HAN of andere hogescholen, die interesse hebben in de combinatie van duurzaamheid, leiderschap en gezondheidszorg en die daarmee het verschil willen maken voor de toekomst.
 • Deelnemers uit het werkveld die geïnteresseerd zijn in leiderschap in duurzame zorg en die willen bijdragen aan een meer duurzame en toekomstproof zorginstelling.

Voorwaarden voor deelname

Startcompetenties:

 1. De student beschikt ten minste over de startcompetenties op kwalificatieniveau 2 (afstudeerbekwaam) én;
 2. De student:
 • is vierdejaars deeltijdstudent aan de MZD-opleiding van de HAN of;
 • Is vierdejaars deeltijdstudent aan een bacheloropleiding van de Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij (GGM) van de HAN en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken of;
 • Is vierdejaars deeltijdstudent aan een vergelijkbare bacheloropleiding van een andere hogeschool, heeft minimaal 150 studiepunten van zijn Major behaald en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken of;
 • beschikt over een HBO-diploma, is werkzaam in de beroepspraktijk en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken.

Werkervaring:

3. De student is tenminste 20 uur per week werkzaam in de beroepspraktijk van zorg en welzijn en is in staat om, op basis van een ingevulde werkplekscan, op zijn werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze minor.

Toetsing in de minor LDZ vindt plaats in de vorm van een masterclass duurzame zorg (30%), een interventie in de praktijk (40%) en een presentatie aan het werkveld (30% van het eindcijfer). Deze (deel)tentamens zijn gerelateerd aan een door jou gekozen thema m.b.t. duurzaamheid in je eigen organisatie.


Deeltentamen 1 Masterclass duurzame zorg (30%)
Doelmatig handelen (2 punten; max 1 punt per criterium)
 • De student voert een masterclass uit, waarin hij/zij zijn deskundigheid en creativiteit ten aanzien van het gekozen onderwerp demonstreert.
• De student draagt tijdens de masterclass bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het publiek over het onderwerp.

Analytisch vermogen (2 punten; max. 1 punt per criterium)
 • De student beschouwt het onderwerp van zijn masterclass vanuit theoretisch oogpunt en vanuit het oogpunt van praktijkervaringen.
• De student benadert zijn onderwerp vanuit internationaal en ethisch perspectief.

Sociaal communicatief vermogen (2 punten; max 1 per criterium)
 • De student presenteert zijn expertise overtuigend, boeiend en enthousiast.
• De student neemt de regie en gaat in interactie met het publiek de dialoog aan o.a. over relevante (ethische) dilemma’s.

Visie op duurzaam leiderschap (2 punten; max 1 per criterium) • De student formuleert voor zijn eigen organisatie(-eenheid) een vernieuwend ‘state of the art’ onderwerp op het gebied van duurzame zorg en motiveert en onderbouwt waarom dat zo is.
• De student getuigt van een toekomstproof visie op duurzame zorg en het gekozen onderwerp. 

Deeltentamen 2 Interventie in de praktijk (40%)
Doelmatig handelen (2 punten; max 1 punt per criterium)
 • De student toont op overtuigende wijze aan dat hij met de uitvoering van de gekozen interventie in zijn eigen organisatie(-eenheid) de beoogde doelen heeft bereikt.
• De student toont de noodzaak van de interventie en meerwaarde voor de stakeholders aan, door deze te onderbouwen met passende, nieuwe analysetools, zoals een business case en/of maatschappelijke kosten- en batenanalyse.  

Analytisch vermogen (2 punten; max. 1 punt per criterium)
 • De student analyseert en beschrijft de gap tussen de huidige en gewenste situatie en betrekt daarbij de waarden van stakeholders.
• De student baseert zijn keuze voor de interventie in de praktijk op een inhoudelijke analyse, een systeemanalyse en een stakeholdersanalyse.

Sociaal communicatief vermogen (2 punten; max 1 per criterium)
 • De student overtuigt de stakeholders van de urgentie en meerwaarde van duurzame zorg en sluit aan bij de belangen en gedeelde waarden van deze stakeholders.
• De student gaat op prikkelende wijze en met lef de dialoog met de stakeholders aan vanuit zijn visie op duurzame zorg en maakt daarin (ethische) dilemma’s bespreekbaar (KNOCK OUT).

Ontwikkelvermogen (2 punten; max 1 per criterium) 
• De student toont aan hoe hij/zij zichzelf en zijn handelen gedurende het proces bijstuurt, naar aanleiding van zijn persoonlijke leerdoelen en met behulp van reflectie in actie.
• De student reflecteert op zijn beïnvloedende vaardigheden en benoemt welke handelingswijzen effectief en ineffectief waren in het licht van de beoogde doelstelling van de interventie. Daarbij betrekt hij feedback die hij/zij vraagt en krijgt van publiek, docenten, studenten en collega’s.
 
Visie op duurzaam leiderschap (2 punten; max 1 per criterium) • De student getuigt van visie op hoe zijn interventie bijdraagt aan duurzame zorg en aan overbrugging van de gesignaleerde gap.
• De student werkt dilemma’s uit vanuit verschillende waarden en (handelings)perspectieven van stakeholders.

Deeltentamen 3 Dragons’ Den (30%)
Doelmatig handelen (6 punten; max 2 punt per criterium)
 • De student pakt m.b.v. de interventie de kern van het probleem aan (wat wil je doen en waarom?).
• De student vertelt hoe de interventie geïmplementeerd kan worden in de eigen organisatie en wat de meerwaarde is voor andere organisaties en de maatschappij, zowel of korte als op lange termijn (hoe ga je het aanpakken?).
• De student zet de verwachte kosten en baten (in termen van People, Profit en Planet) kort uiteen (wat levert het op en voor wie?).

Sociaal communicatief vermogen (4 punten; max 2 per criterium)
 • De student presenteert met lef, passie en op een prikkelende en enthousiasmerende wijze.
• De student overtuigt het publiek van de noodzaak, het vernieuwende en creatieve karakter van de interventie en de bijdrage hiervan aan de duurzaamheid van de organisatie(-eenheid) en de maatschappij.

 

De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande één lesdag (8 uur) en een gemiddelde voorbereidingstijd (inclusief opdrachten en toetsen) van 12 uur. Daarnaast staat er 20 uur voor leren in de beroepspraktijk (praktijkleren). De minor omvat 24 lesdagen gedurende een semester, aan het eind waarvan de toetsing plaatsvindt.

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod in deze minor omvat contactonderwijs, online leren, werkplekleren en individuele begeleiding (naar behoefte). Het contactonderwijs bestaat uit colleges waarin theorie wordt aangereikt; werkgroepen waarbij theorieën worden toegepast op actuele praktijkvraagstukken binnen de eigen organisaties en op casuïstiek op het gebied van duurzaamheid; discussies en onderwijsleergesprekken in het kader van samenwerkend leren; masterclasses door externe deskundigen. Online voorbereidingsopdrachten bestaan uit feedback geven aan medestudenten bij het concretiseren van het vraagstuk en de inhoud van de masterclass; zoekopdrachten internet; gebruik social media, weblectures en kennisclips bekijken en literatuur bestuderen.
Het werkplekleren omvat o.a. het formuleren een duurzaamheidsvraagstuk en onderzoeksvragen binnen de eigen organisatie; het verzamelen en analyseren van gegevens en bevragen van stakeholders. Ook bezoeken studenten een best practice en buigen zij zich over duurzaamheidsvraagstukken in eigen en elkaars praktijk.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van zowel Nederlandstalige als Engelstalige literatuur, veelal in de vorm van artikelen, en het boek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Bossink & Masurel, 2017).

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright