Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Femmy Augustus

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor:
Femmy Augustus
E-mail: Femmy.Augustus@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij als toekomstig leraar in het Primair of Voortgezet Onderwijs voorbereid zijn op Passend Onderwijs en (culturele) diversiteit in het onderwijs? Schrijf je dan in voor de minor Educational Needs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vergroot je kansen

Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn zelf steeds meer verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg voor leerlingen. Iedere leerling die zich aanmeldt moet passend onderwijs krijgen. Dus ook de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. De minor Educational Needs speelt hierop in. We kijken breed naar (speciale) onderwijsbehoeften, dat kan gaan over gedrag, hoogbegaafdheid, de zogenaamde Urban schools (scholen in een grootstedelijke context) of het internationale perspectief.

Minor in ontwikkeling

De minor wordt momenteel herzien. Naast alle relevante inhouden die er al waren, gaat de minor studenten nog meer voorbereiden op het vlak van (culturele) diversiteit in leren en het omgaan met complex gedrag binnen scholen. De minor is/wordt (door)ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. In deze minor werken inspirerende docenten die ervaring hebben met onderwijs en/of begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor sommige lessen worden ook experts uit de praktijk gevraagd om een presentatie of masterclass te geven, al dan niet op locatie.

Onderwerpen

Het lesgeven en begeleiden van leerlingen met gedrags-, leer-, communicatieve- of cognitieve problemen staat centraal. Je krijgt kennis aangereikt, die je helpt om je onderwijs af te stemmen op deze leerlingen. Ook excellente leerlingen kunnen hier bij horen. Je werkt in en vanuit de zorgstructuur van de school. Door het uitvoeren van een onderzoek, leer je vanuit het goed kijken naar kinderen de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling te benoemen. We verwachten dat je een visie ontwikkelt op passend en inclusief onderwijs en op (culturele) diversiteit binnen de school. Verder krijg je meer zicht op de zorgstructuur en expertises die in samenwerking met elkaar op je stageschool bijdragen aan goede zorg. En ontwikkel je kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot de meest voorkomende leer- en gedrags-problemen.

 • Inclusiviteit, diversiteit, partnerschap, eigenheid, burgerschapsparadigma, interdisciplinair werken en intercultureel werken.
 • Begrijpen van leren en gedrag
 • Leren in en vanuit de praktijk

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden bij voldoende deelnemers in zowel Arnhem als Nijmegen.

Via deze minor bereid je je voor op het werken met Passend onderwijs en (culturele) diversiteit. Je speelt in op wisselende onderwijsbehoeften en biedt passend onderwijs aan een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het speciaal onderwijs of op een Urban School. Zo beheers je straks de didactische en pedagogische competenties die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs aan àlle leerlingen in de groep. 

Competenties

Op het gebied van competentie ontwikkeling beweeg je je op en tussen drie niveaus, die globaal als volgt zijn omschreven:

(bron: Competentieprofiel Leraar PO SBO-LB, versie 20090715-1, juni 2009)

1. Niveau 1 (basis, in de Wet BIO benoemd als ‘startbekwaam’): instrumenteel, handelend, gericht op praktische aspecten. Effectief gedrag vertonen als de situatie of omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Kan zelfstandig en zelfkritisch de verantwoordelijkheid dragen voor alle beroepstaken. Is, ondersteund door een coach, in staat fulltime alle beroepstaken uit te oefenen. Accent op praktisch handelen;

2. Niveau 2 (ervaren): handelen in context, gericht op betekenis geven en reflectie. Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen. Minder ervaren collega’s ondersteunen. Anderen in de directe werkomgeving tot effectief gedrag stimuleren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. Accent op reflecteren op het eigen werk;

3. Niveau 3 (excellent): inspirerend handelen. Kan zelfstandig, verantwoordelijk en zelfkritisch alle beroepstaken uitvoeren. Daarbij speelt hij flexibel en adaptief in op eigen en andermans mogelijkheden en beperkingen. Ervaren en minder ervaren collega’s ondersteunen door op te treden als coach. Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag.

Concretisering van deze niveaus is gekoppeld aan de opdrachten.

De minor is interessant voor jou als je wilt leren beter af te stemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en je wilt verdiepen in de zorgorganisatie op meso- en of macro niveau. Je verdiept je in individuele en groepsbehoeften binnen het primair, voortgezet of speciaal onderwijs of Urban School. Onder speciale voorwaarden (een motivatiebrief en een gesprek met de coördinator) is de minor toegankelijk voor studenten Pedagogiek. Deze voorwaarden staan hieronder genoemd.
De minor is niet geschikt voor ALO studenten of studenten onderwijskunde. Voor studenten buiten de HAN geldt dat zij bereid zijn om stage te lopen in en rond de omgeving van Nijmegen.

Studenten van andere hogescholen moeten rekening houden met een lesdag in Nijmegen en met een stageplaats in en rond Nijmegen/Arnhem.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent in het bezit van een propedeuse
 • We adviseren je met zo min mogelijk studieachterstand (minimaal 45 EC hoofdfase) deze minor te starten. Er wordt ervan uit gegaan dat je 100% beschikbaar bent. Grote studieachterstand belemmert de studievoortgang van de minor.
 • Je bezit de basisvaardigheden in het werken met pop’s (persoonlijk ontwikkelingsplannen), reflecteren, schriftelijke verslaglegging, elektronische leeromgeving (OnderwijsOnline) en digitaal portfolio.
 • Je hebt minimaal 1 jaar stage-ervaring in het werken met groepen kinderen of jongeren in een onderwijssituatie
 • Je hebt ervaring in het werken met beroepstaken en competentiegericht opleiden
 • We verwachten een betrokken, pro-actieve en constructieve houding zowel tijdens de lessen als in de stage.

Voorwaarden voor pedagogiek studenten: gesprek met de coördinator van de minor zodat verwachtingen helder zijn, schrijven van een motivatiebrief en de bereidheid hebben om voor de klas te staan in het Speciaal Onderwijs of Urban School.

Goed om te weten

De minor wordt momenteel herzien. Wanneer je kiest voor deze minor kies je dus niet voor een beproefd programma dat al jarenlang draait. Je kiest wel voor veel energie, nieuwe input en dynamiek. In de minor gaan we ervan uit dat studenten gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. We verwachten van studenten initiatief en een actieve, onderzoekende houding. Het succes van de minor wordt bepaald door eigen inzet en betrokkenheid van de studenten. Studenten mogen van docenten verwachten dat zij hen uitdagen om het beste uit zich te halen. Excelleren krijgt alle ruimte en wordt aangemoedigd. Docenten van de minor EN kennen de praktijk van Educational Needs en zijn deskundig . Docenten ondersteunen bij het leggen van de koppeling tussen praktijk en theorie, zodat handelen steeds effectiever wordt. Op de lesdag is er gelegenheid om docenten te raadplegen voor vragen of knelpunten.

Vanwege de herziening van de minor is de manier van toetsen nog niet duidelijk. Mogelijk gaan we op een, voor velen, nieuwe manier toetsen: meer gericht op het proces. Wat zeker is, is dat de stage getoetst gaat worden en dat er een onderzoek plaats zal vinden.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Lesdag is dinsdag, op de pabo in Nijmegen.

Stage: vt; 3 dagen per week. dt; minimaal 11/2  dag per week

Aanwezigheid: 80% verplicht

Werkvormen

 • Colleges
 • Workshops
 • Gastcolleges of masterclasses
 • Presentaties
 • Excursie
 • Intervisie/trainingbijeenkomsten
 • Uitvoeren opdrachten
 • Werkbezoeken
 • Stage

Stage

 • Vanaf de start van de minor pas je de benodigde competenties toe in de praktijk. Je loopt stage op een school voor speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vso of een zogenaamde Urban School. Je stage bij een school kun je combineren met een stage bij een samenwerkingsverband, zorgplatform, ambulante begeleidingsdienst, etc.
 • Het is ook mogelijk deel te nemen aan een van de korte buitenlandreizen naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Dit moet wel ruim voor aanvang van de minor aangevraagd zijn bij de minorcoördinator van de minor EN. Zij moet hiervoor toestemming hebben gegeven in verband met beperkte plaatsen voor deze invulling binnen de minor EN. Die toestemming moet drie maanden voor aanvang van de minor gegeven zijn.
 • Er zijn mogelijkheden om deze minor te combineren met de minor onderwijs in Internationaal Perspectief. Hiervoor voer je overleg met coördinatoren van beide minoren.

Vanwege herziening van de minor is dit nog niet bekend.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright