Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- informatie volgt

Voor inhoudelijke informatie:
Ruud de Boer
E-mail: Ruud.deboer@han.nl
Mobiel: 0031-652406940

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Sustainable River Engineering (SRE) gaat over ingrijpen in de loop van een rivier of andere kenmerken zodat ze bevaarbaar zijn of de waterkracht kan worden benut. Doel kan ook zijn om overstromingen tegen te gaan. Dit vraagt kennis en inzicht in de veranderende loop, de stroom, de krachten en de oevers, in het hele ‘riviersysteem’.

In de minor Sustainable River Engineering (SRE) leer je om de vraagstukken rond de rivier op een integrale manier te bekijken en een oplossing te zoeken voor eventuele problemen die toekomstbestendig is. Zowel in economisch, technisch, als in ecologisch opzicht. Vraagstukken rond rivierverruiming, dijkversterking, zeespiegelstijging en toenemende afvoeren komen aan bod. Er komen dan aspecten van hydrologie, grond-, weg- en waterbouw en duurzame gebiedsontwikkeling aan bod, steeds gekoppeld aan de rivier. Je gaat je basis- en achtergrondkennis op het gebied van grond, water, civiele techniek of een aanverwante richting verbreden en verdiepen.

Een onderdeel van het lesprogramma is vloeistofmechanica. Dat gaat bijvoorbeeld over korte en lange golven en de consequenties van golflengte voor het ontwerp van rivierbed en oevers. Je maakt kennis met riviersystemen op diverse locaties en het onderhoud en beheer van deze systemen. Een ander onderdeel betreft de ontwerpmethodiek van waterkeringen (dijken, dammen, sluizen etc.). Bij het onderdeel systeemwerking gaat het over modellen waarmee aspecten van riviersystemen onderzocht kunnen worden. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een praktijkopdracht.

In de tweede periode voer je een project uit. De projecten worden aangeleverd door een waterbeherende instantie of ingenieursbureau, vaak via het lectoraat Sustainable River Management.

Naast Van Hall Larenstein en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgen Rijkswaterstaat, Deltares, waterschappen zoals Waterschap Drents Overijsselse Delta en de hogescholen Zeeland en Rotterdam inhoudelijke bijdragen. Ook worden verschillende excursies georganiseerd naar interessante bestemmingen rond het thema rivieren.

Meerwaarde: Je leert de complexe vraagstukken rond rivieren goed te overzien en, in samenwerking met verschillende partijen, innovatieve oplossingen te bedenken en uit te werken. Dit is van belang omdat het werkveld in toenemende mate vraagt om pas afgestudeerden met voldoende technisch-inhoudelijke kennis en vaardigheden. Zij worden ingezet bij aanpassingen van onze riviersystemen die nodig zijn vanwege klimaatveranderingen en veranderende maatschappelijke belangen en eisen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. De minor beoogt studenten een goede technisch-inhoudelijke aanvulling te bieden op hun major met specifieke aandacht voor veiligheid, inrichting en onderhoud van rivieren en riviergebieden in een internationale context. Een ander doel is opzet van een duurzame samenwerking met waterbeherende instanties die actuele onderzoeksvragen neerleggen bij studenten. Dit geeft je de kans om in de voorhoede van het vakgebied onderzoek te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie ervan.

Na succesvol afronden van deze minor kun je:

Vloeistofmechanica

· De effecten van taludvorm en bermlengte van een waterkering op de golfoploop kwalificeren en kwantificeren

· Uitleggen welke eigenschappen en variabelen een lange golf heeft en wat het belang ervan is

· De verschillen uitleggen tussen korte en lange golven

· Met betrekking tot lange golven de betekenis van alle termen in de St Venant vergelijkingen uitleggen en hun fysische achtergrond schetsen

Riviermodellering

· Een 1D-FLOW riviermodel bouwen en kalibreren in SOBEK 3, op basis van aangeleverde (GIS)data.

· Een hoogwatergeul inbouwen en het SOBEK 3 model

· De werking van de hoogwatergeul toetsen aan zelf op te schalen afvoergolf

· Het Real Time Control (RTC) model in SOBEK 3 gebruiken om een simpel kunstwerk aan te sturen.

Geotechnisch modelleren van waterkeringen

· geotechnische parameters ten behoeve van stabiliteitsberekeningen bepalen

· de invloed van verschillende ondergrondmodellen en glijvlakmodellen op het resultaat van een toets op macrostabiliteit met behulp van het programma

  D-Geostability beschrijven

· de ruimtelijke variabiliteit van de ondergrond en de invloed daarvan op de stabiliteit en piping beschrijven

Dijkbouw

· een programma van eisen voor dijkontwerp en dijkmateriaal opstellen en interpreteren

· een aantal innovaties op het gebied van dijkversterking benoemen.

· de principes van Building with Nature en een aantal voorbeelden noemen.

· een doorsnede van een klassieke dijk beschrijven.

· De belangrijkste aspecten bij de voorbereiding van de uitvoering van de verbetering van waterkeringen benoemen

Project

· Samen met een opdrachtgever een relevante onderzoeksvraag formuleren

· Een duurzame oplossing voor een riviervraagstuk bepalen

· Professioneel samenwerken in een project · Professioneel communiceren met stakeholders in een project

· Professioneel presenteren voor externe partijen

· Reflecteren op het gezamenlijk onderzoeksproces en op methodische keuzes tijdens het project

Voor studenten van de opleidingen Civiele Techniek en Land- en Watermanagement geldt:

propedeuse behaald en minimaal 45 credits in jaar 2.

 

Voor andere hbo-opleidingen:

propedeuse behaald en minimaal 45 credits in jaar 2, plus een intakegesprek met de coördinator.

 

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Propedeuse certificaat en cijferlijst jaar 2 met bijgevoegd een overzicht gevolgde modules met inhoudelijke beschrijving van de modules, per mail aanleveren aan de coördinator.

 

De toetsing van de module bestaat uit de volgende delen:

· 2x schriftelijke toets met open vragen (individueel)

· opdrachten over o.m. geotechniek, riviermodellering, dijkbouw, stroomgoot met golfsimulatie (groepjes van 2)

· producttoets projectplan (groepjes van circa 4)

· 1x mondeling assessment (individueel)

Twee perioden, dus 2*9 = 18 weken à 40 studiebelastingsuren (sbu) per week is 720 sbu, die globaal als volgt verdeeld worden:

Eerste periode:

· Vloeistofmechanica en Inrichting rivierbed inclusief bijbehorende opdrachten, 25 contacturen, 50 uur zelfwerk, totaal 125 sbu

· Ontwerpmethodiek waterkeringen en waterbouwkunde inclusief bijbehorende opdrachten, 25 contacturen, 50 uur zelfwerk, totaal 125 sbu

· Opdrachten waaronder Vloeistofmechanica, Geotechniek en modelleren riviersysteem met SOBEK. 30 contacturen, 70 uur zelfwerk, totaal 100 sbu

· Plan en inleiding extern project, 20 contacturen en 90 uur zelfwerk, totaal 110 sbu

Tweede periode: praktijkopdracht voor een rivier-gerelateerd project voor een externe opdrachtgever.

· Uitvoeren (240 uur) en rapporteren (100 uur)

· Presenteren en mondeling assessment (20 uur)

Er zijn geen verplicht aan te schaffen boeken.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright